Mobiliteitstoets in Nederland

Programmaplan om een mobiliteitstoets op ruimtelijke plannen op te zetten

In het nationaal verkeersplan uit 2000 is aangegeven dat het rijk samen met andere overheden een hulpmiddel wil ontwikkelen om een goede integratie van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer te bevorderen: de Mobiliteitstoets. Om te bepalen op welke wijze hieraan het beste inhoud en vorm gegeven kan worden, zijn in de periode najaar 2001 tot voorjaar 2002 enkele onderzoeken uitgevoerd. Een van de onderzoeken in uitgevoerd door ons bureau: Mobiliteitstoets: Personenverkeer in ruimtelijke planprocessen - naar een veelvormig programma, 20 maart 2002. Mede op basis van de uitkomsten van ons onderzoek werd door het Rijk besloten een programmaplan op te (laten) stellen voor de Mobiliteitstoets, onder leiding van de bestaande projectgroep Mobiliteitstoets.

Een goede integratie van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer is van groot belang. In de huidige ruimtelijke planprocessen worden verkeers- en vervoersaspecten vaak niet, niet tijdig, of onvoldoende meegewogen, hetgeen leidt tot ongewenste mobiliteitseffecten van ruimtelijke keuzes. Het rijk en de andere overheden hebben samen geconstateerd dat er grote behoefte bestaat aan een hulpmiddel om op regionaal en lokaal niveau die integratie te realiseren.
Wij schreven in dit kader het programmaplan dat de noodzakelijke elementen van zo’n hulpmiddel benoemt en een planning en begroting bevat.


Heb je vragen of wil je het rapport lezen?
Contacteer ons en we bezorgen je de gevraagde informatie.

 

Thema's:

verkeer & ruimte


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.