Mobiliteitstoets in Nederland

Programmaplan om een mobiliteitstoets op ruimtelijke plannen op te zetten

In het nationaal verkeersplan uit 2000 is aangegeven dat het rijk samen met andere overheden een hulpmiddel wil ontwikkelen om een goede integratie van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer te bevorderen: de Mobiliteitstoets. Om te bepalen op welke wijze hieraan het beste inhoud en vorm gegeven kan worden, zijn in de periode najaar 2001 tot voorjaar 2002 enkele onderzoeken uitgevoerd. Een van de onderzoeken in uitgevoerd door ons bureau: Mobiliteitstoets: Personenverkeer in ruimtelijke planprocessen - naar een veelvormig programma, 20 maart 2002. Mede op basis van de uitkomsten van ons onderzoek werd door het Rijk besloten een programmaplan op te (laten) stellen voor de Mobiliteitstoets, onder leiding van de bestaande projectgroep Mobiliteitstoets.

Een goede integratie van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer is van groot belang. In de huidige ruimtelijke planprocessen worden verkeers- en vervoersaspecten vaak niet, niet tijdig, of onvoldoende meegewogen, hetgeen leidt tot ongewenste mobiliteitseffecten van ruimtelijke keuzes. Het rijk en de andere overheden hebben samen geconstateerd dat er grote behoefte bestaat aan een hulpmiddel om op regionaal en lokaal niveau die integratie te realiseren.
Wij schreven in dit kader het programmaplan dat de noodzakelijke elementen van zo’n hulpmiddel benoemt en een planning en begroting bevat.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

verkeer & ruimte


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

1

Integrale ontwerpen: Samenwerken met stedenbouwkundige bureaus

Verkeersaspecten inbrengen in ruimtelijke ontwerpen
Lees meer

Fietsen, lopen en verblijven in Haags Transvaal

Uitwerking van een stedebouwkundig wijkplan naar een groene mobiliteitsvisie
Lees meer

Nieuw locatiebeleid na ABC?

Positiee evaluatie van het ABC-beleid, maar zonder vervolg
Lees meer

Evaluatie speelstraten Gent

Stad Gent vraagt aan TRIDÉE om het reglement, de procedure én het concept van speelstraten te evalueren.
Lees meer

Beeldkwaliteitsplan centrum Schoten

TRIDÉE ondersteunt Omgeving en The Middle Men bij de opmaak van het beeldkwaliteitsplan voor het centrum...
Lees meer

Verkeersveiligheid sites Lanxess in de Antwerpse haven

TRIDÉE is door Lanxess gevraagd om de verkeersveiligheid in kaart te brengen op twee sites in de Antwerpse...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.