Gebiedsgewijze mobiliteitsaanpak Zuid-Beveland Oost

Opdracht: ontwikkel voor dit gebied een robuuste verkeersstructuur, inventariseer de knelpunten en formuleer passende maatregelen, in de vorm van onderlingen afspraken tussen wegbeheerders.

Analoog aan de gebiedsgewijze mobiliteitsaanpak die we in 2019 voor het gebied Walcheren hebben uitgewerkt, hebben we in 2021 dit voor het oostelijk deel van Zuid-Beveland gedaan. Opdrachtgevers waren de gemeenten Kapelle en Reimerswaal, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen. Ook Rijkswaterstaat hebben we erbij betrokken.

De kern van onze aanpak was opnieuw dat we de belangen van de weggebruikers en de bewoners in het gebied als uitgangspunt nemen; niet die van de wegbeheerders. Vanuit die belangen hebben we de hoofdnetwerken voor auto, vrachtverkeer, landbouwverkeer, openbaar vervoer en fiets onder de loep genomen en de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd.
De vastgestelde knelpunten zijn vervolgens samen met de betrokken wegbeheerders geclusterd naar hoofdroutes, kernen en thema’s. Per cluster is een van de wegbeheerders als logische trekker aangewezen en is bepaald welke andere wegbeheerders verder een rol spelen bij de aanpak van de knelpunten. Vervolgens is een fasering aangebracht: welke knelpunten moeten snel worden aangepakt en welke op middellange en lange termijn. Tenslotte is ook een inschatting gemaakt van de kosten. Dit alles is samengebracht in een Excel tabel die als aparte bijlage bij het eindrapport is gevoegd.
Het eindrapport is vastgesteld in een overleg met de bestuurders van de betrokken wegbeheerders. Afgesproken is om voortaan jaarlijks in november een bestuurlijk overleg te organiseren waarin de voortgang wordt besproken en geëvalueerd, waar bestaande afspraken kunnen worden aangepast en nieuwe afspraken kunnen worden toegevoegd.
Het eindrapport is openbaar, maar niet vindbaar op een website (projectnr. 2171).


Beleidsplannen Nederland

Zuid Beveland Oost

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu




Gerelateerde Projecten

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.