Tracéstudie Berlaar Heikant

Uitwerking naar structuurschetsen, afgestemd met de bevolking

De Deputatie van de Provincie Antwerpen besliste in de zitting van 5 mei 2012 om een tracéstudie uit te voeren voor de aanleg van een omleidingsweg rond de kern Berlaar – Heikant, gelegen langs de Gewestweg N10 tussen Aarschot en Lier. 

De inhoudelijke doelstelling werd reeds gedefinieerd in de streefbeeldstudie van de N10 die in 2004 werd uitgevoerd. De evolutie van het verkeer op de N10 als drager van het regionaal netwerk Lier – Aarschot heeft de verkeersleefbaarheid van Heikant in die mate aangetast dat het aanleggen van een rondweg wenselijk is om de noodzakelijke leef- en omgevingskwaliteit in de kern van Heikant nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Hoewel het tracé reeds vastgelegd is in het Gewestplan en het principe van de omleidingsweg door de verschillende actoren is onderschreven, bestond er nog geen consensus over de precieze ligging van het tracé en de aard van de aansluitingspunten. Er moest dus enerzijds een keuze gemaakt worden op het vlak van ruimtelijke situering (waar komt de weg precies te liggen) en anderzijds op het vlak van aansluiten van het onderliggende wegennet. Op basis van afwegingscriteria rond ruimtelijke inpassing, verkeerskundige aspecten, milieu-impact en kostprijs werd een voorkeurstracé bepaald (fase 1) dat gedetailleerder uitgewerkt werd op het niveau van structuurschetsen in fase 2 van deze studie - vervaardigd in samenwerking met onze projectpartners: Groep Infrabo, Antes Milieustudies, dBA-Plan en Mija Milieustudies.

De eindnota hebben we inhoudelijk uitgewerkt tot op het niveau van een startnota voor de aanleg van rondwegen. Bij de afweging van de tracévarianten werden tevens de milieueffecten bekeken tot op het niveau van een planMER-screening zodat deze onderzoeksnota tevens de eerste stap is voor de opmaak van een PRUP.
In deze studie ging ook de nodige aandacht naar de participatie met de bevolking en overleg met al de betrokken actoren om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het vastgestelde voorkeurstracé. 
Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.