Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid

Rijkswaterstaat besteedt veel aandacht aan verkeersveiligheid. Vanwege de schaarste aan middelen richt de aandacht zich op de meest risicovolle trajecten en locaties en worden de meest kosteneffectieve maatregelen geselecteerd. Het meetbaar maken van effecten van verkeersveiligheid draagt ertoe bij dat de juiste locaties worden aangepakt en de meest kosteneffectieve maatregelen worden ingezet.

De gebruikelijke methode voor bepaling van kosteneffectiviteit is het vergelijken van de verwachte kosten met de verwachte reductie van ongevallen/slachtoffers ter plekke. De laatste jaren zijn zorgen ontstaan of deze aanpak wel nog steeds zo solide is, mede met het oog op de afgenomen registratiegraad van ongevallen. Wij voerden in 2014 een literatuurstudie uit om te bezien of er alternatieven denkbaar zijn om de kosteneffectiviteit van maatregelen te kunnen beoordelen. Daarbij keken we zowel naar de praktijk in andere beleidsvelden (o.a. infrastructuurprojecten, gezondheidszorg, justitie) als naar de praktijk in andere landen. We formuleerden enkele alternatieve methoden en deden aanbevelingen voor nader onderzoek.

Aanbevelingen betreffen:

- het zoeken naar indicatoren voor verkeersveiligheid die meer inherent iets zeggen over gevaarzetting en maatregelen,

- de Integratie van politie- en medische registraties en

- vooral proefprojecten op te zetten om risicoprofielen te beschrijven van snelheid en volgafstand en deze in samenhang met situatiekenmerken te vergelijken met ongevallengegevens. 

Met dit laatste zijn we in 2016 in een vervolgproject aan de slag gegaan: Een verkenning van een SPI (Safety Performance Indicator) Snelheid. We analyseerden de wetenschappelijke literatuur uit binnen- en buitenland en gingen op zoek naar zinvolle en handzame indicatoren en naar kansrijke werkwijzen voor de praktijk. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Tracéstudie Berlaar Heikant

Uitwerking naar structuurschetsen, afgestemd met de bevolking
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.