Enkelvoudige fietsongevallen

TRIDÉE inventariseerde de kennis en aanpak van enkelvoudige fietsongevallen bij Nederlandse gemeenten.

In opdracht van kenniscentrum CROW interviewde TRIDÉE de (fiets)ambtenaar van dertig willekeurig gekozen gemeenten met grote verschillen in inwoneraantal. De interviews wezen uit dat er doorgaans weinig zicht is op enkelvoudige fietsongevallen.
Tweederde van de gemeenten weet niet hoeveel enkelvoudige ongevallen er plaatsvinden in hun gemeente, waar deze plaatsvinden, en wat de ernst ervan is. Dit komt grotendeels doordat veel enkelvoudige fietsongevallen niet worden gemeld. De oorzaken van enkelvoudige fietsongevallen liggen volgens gemeenten voornamelijk bij de infrastructuur en/of het gedrag van de fietser.
Gemeenten treffen wel maatregelen om enkelvoudige ongevallen te voorkomen, zoals gladheidsbestrijding op hoofdroutes, het verwijderen of beter inleiden van obstakels zoals fietspaaltjes, het zorgen voor voldoende breedte op fietspaden (afhankelijk van de beschikbare ruimte).
Andere maatregelen voor het voorkomen van enkelvoudige ongevallen zijn minder bekend: bijvoorbeeld nieuwe ontwerpen toetsen aan eisen die enkelvoudige fietsongevallen kunnen voorkomen, zorgen voor vergevingsgezinde bermen en rechte stoepranden, het wegverloop beter waarneembaar maken (bijvoorbeeld door goede markering).
Uit de interviews blijkt dat meer dan de helft van de gemeenten vindt dat zij voldoende maatregelen treffen om enkelvoudige fietsongevallen te voorkomen – ook van gemeenten die volgens dit onderzoek nog niet veel maatregelen treffen. Minder dan een derde van de gemeenten vindt dat er onvoldoende maatregelen zijn getroffen. We zien in de resultaten geen duidelijk verschil tussen kleine en grote gemeenten, al treffen de kleinste gemeenten meer ad-hoc maatregelen als er klachten en ongevallen zijn.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.