Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht

Zeeland wil de meest verkeersveilige provincie worden. Het doel is dat er in 2030 geen vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers meer zijn. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland wilde hiervoor een integraal en breed gedragen Beleidsplan Verkeersveiligheid 2010-2020 opstellen. Wij hebben het planproces geleid en het beleidsplan geschreven. De eerste planfase bestond uit een analyse van de huidige verkeersveiligheidssituatie en het huidige beleid van gemeenten, waterschappen, provincie en rijk, plus een verkenning van toekomstige beleidsrichtingen. In de tweede fase zijn de belangrijkste opgaven en oplossingsrichtingen op weg naar nul geïnventariseerd. Daarbij is aandacht geschonken aan de typisch Zeeuwse context (kust, recreatie, grensoverschrijdend verkeer, landbouw, rust) en aan toekomstige (demografische) ontwikkelingen. Deze geïnventariseerde opgaven zijn in december 2009 bekrachtigd op een bijeenkomst met bestuurders van de partnerorganisaties. In de derde fase hebben we het plan geschreven, dat berust op vier programma-pijlers:
1. infrastructuur: de structuur van het wegennet en de inrichting van wegen;
2. educatie en voorlichting: kennis en vaardigheden verkeersdeelnemers;
3. sensibilisering en handhaving: voorkomen en aanpakken van risicovolgedrag;
4. voorbereiding op een systeemsprong: nieuwe technieken op het gebied van voertuigtechniek en communicatie tussen voertuig en infrastructuur.
Binnen pijler 1, infrastructuur, hebben we later het proces van ‘kwaliteitstoetsen Zeeuwse wegennet’ procesmatig begeleid. Onze taak was ervoor te zorgen dat de afgesproken producten op tijd gerealiseerd zouden worden. Voor de duur van het proces en voor het bereiken van deze doelen is naast het Kernteam Infrastructuur, met daarin vertegenwoordigers namens alle wegbeheerders de PVVP-Netwerkgroep Mobiliteit vastgesteld, voor de afstemming met mobiliteit/bereikbaarheid. Tevens is een Klankbordgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers namens Politie, Fietsersbond, VVN, KvK, TLN, Connexxion, Veolia, CUMELA en ZLTO. Aan het besluitvormingstraject hebben we een gedegen communicatieplan gekoppeld. Alle betrokkenen werden via een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang en de uitkomsten van het proces. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen veiligheid, economie, gezondheid


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.