Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van fietsongevallen en infrastructuur werd in opdracht van Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) een ongevallenanalyse uitgevoerd op een verrijkt ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen. Het ging over al de fietsongevallen in de periode 2000-2010. Dit ongevallenbestand werd verrijkt was met weg- en kruispuntkenmerken (snelheden, type infrastructuur, verkeerslichtenregeling, hiërarchie wegen e.a.) waardoor bijkomende inzichten verkregen werden over de oorzaak van fietsongevallen en infrastructuur. Op die manier kunnen wegbeheerders gerichter inspelen op de aanpak van de fietsongevallen want de dalende trend in verkeersongevallen zet niet door bij de fietsongevallen. Een van de belangrijkste vaststellingen was dat fietsers extra kwetsbaar zijn op kruispunten en het onderzoek toont heel duidelijk aan dat de meeste fietsongevallen plaatsvinden op locaties waar de weginrichting niet overeenstemt met de functie van de weg. Halfslachtige oplossingen zoals fietssuggestiestroken of aanliggende fietspaden op bepaalde locaties zorgen voor zeer hoge ongevalsdichtheden. De studie pleit voor een verregaande 'ontvlechting' van de auto- en fietsnetwerken waardoor conflicten tussen fietsers en auto's veel meer vermeden worden. Het bundelen van fietsstromen maakt het ook mogelijk om extra inspanningen te doen op de kruisingen van deze netwerken.
De studie was in de eerste plaats een demonstratie van welke extra inzichten verkregen kunnen worden met een verrijkt ongevallenbestand. Mits een constructieve samenwerking tussen de Politiezones en de wegbeheerders kan er in de toekomst gewerkt worden met een verrijkte ongevallenbestand in heel Vlaanderen (Ongevallen-GIS), waardoor er veel gerichter beleidsmaatregelen genomen kunnen worden in functie van verkeersveiligheid. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Tracéstudie Berlaar Heikant

Uitwerking naar structuurschetsen, afgestemd met de bevolking
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.